up
FB

Regulamin pobytu

 1. Pokoje gościnne /kwatery dla gości/ prowadzone są przez F.H.U. KRYSLEX Krzysztof Zachara , zwanym dalej Właścicielem , jako obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Świadczymy usługi zgodnie ze swoim standardem i kategorią /PKD 55.20.Z/ , w przypadku zastrzeżeń , reklamacji dotyczących świadczonych usług , Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż w pierwszej dobie od meldunku . Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy , że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie mediów ( prądu , gazu , wody itp. )
 2. Właściciel ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę , warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu , zachowania tajemnicy informacji o Gościu  oraz sprawność urządzeń technicznych.
 3. Właściciel pokoi gościnnych lub uprawnione przez niego osoby mogą wejść do pokoju mieszkalnego w przypadku zagrożenia życia mieszkańca , awarii sieci elektrycznej , gazowej, centralnego ogrzewania , instalacji wodno kanalizacyjnej , zagrożenia pożarem.
 4. Wszystkie osoby przebywające w pokojach gościnnych są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu , przepisów przeciw pożarowych , oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez te osoby zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 5. Pokoje gościnne wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 1400 a kończy o godzinie 1200 dnia następnego. Gość może korzystać  z pokoju w godzinach wcześniejszych bez dodatkowej opłaty jeżeli pokój jest wolny. Wykwaterowanie z pokoju po godzinie 1200 powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę.

 

 • Klienci pokoi gościnnych zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w Recepcji Pokoi Gościnnych , która znajduję się w Karczmie Rzym. W celu potwierdzenia tożsamości , klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią ( ustawa z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych –tekst jednolity Dz.U.06.139.993).
 • Najmując pokój Gość określa czas swojego pobytu , a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się , że pokój został wynajęty na jedną dobę . Przedłużenia pobytu  poza okres wskazany w dniu przybycia , Gość powinien zgłosić w Recepcji Pokoi Gościnnych do godz. 1000  dnia , w którym upływa termin najmu pokoju. Właściciel pokoi gościnnych  może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc /np. pokój wcześniej zarezerwowany przez innych Gości/.
 • Należność za pobyt w pokojach gościnnych pobierana jest z góry za cały okres w dniu przyjazdu . Należność jest pomniejszana o wpłacone zaliczki w przypadku wcześniejszej rezerwacji pokoju . Zaliczka na rezerwację pokoju wynosi 50% ceny usługi . Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej , jeśli odwołanie nastąpiło na 24godziny lub mniej przed zarezerwowanym terminem. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku , gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.  W przypadku skrócenia pobytu / wcześniejszego wyjazdu /  , pobrana należność nie podlega zwrotowi.
 • Utrata prawa zamieszkania w pokoju gościnnym następuje w wyniku nie wniesienia opłaty za wynajęcie pokoju za kolejną dobę , z upływem terminu na jaki pokój został wynajęty. 
 • Klient pokoju gościnnego nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • W momencie otrzymania kluczy od pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

 

Prosimy o zachowanie porządku i czystości  w oddanych do Państwa dyspozycji pomieszczeń. Na życzenie Państwa w okresie pobytu pokój może zostać dodatkowo sprzątnięty za opłatą , w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem. Koszt usługi wynosi 20 zł.

 

 • W pokojach gościnnych obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2200 do 700 . Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem od pokoju również klucz od drzwi wejściowych do budynku , prosimy  o zamykanie ich  za sobą na klucz  podczas trwania ciszy nocnej. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w pokoju gościnnym mogą przebywać w pokojach od godziny  700   do godziny 2200 , po uprzednim powiadomieniu właściciela pokoi gościnnych. Zachowanie gości i osób odwiedzających nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości              i mieszkańców obiektu. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie  , która narusza tę zasadę.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju gościnnego , które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa lub z winy osób go odwiedzających a także przez zwierzęta wnoszone do pokoju . Gość ma obowiązek powiadomić pracowników Recepcji o wszelkich ewentualnych uszkodzeniach , za które nie ponosi odpowiedzialności , w momencie przejęcia pokoju do użytkowania.  Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju , po wcześniejszej konsultacji z najemcami , zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Wszelkiego rodzaju naprawy bądź ingerencje w urządzenia  techniczne  są  niedozwolone.
 • Klient pokoi gościnnych przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa , aby zwierzę nie zagrażało innym mieszkańcom bądź pracownikom . Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel lub osoba , pod której opieką pozostaje ono w obiekcie. Za pobyt psa w pokojach gościnnych pobiera się opłatą w wysokości 50 zł za dobę. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem bądź właścicielem pokoi gościnnych.  

 

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających , oraz osób , które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą usuwane z pokoi gościnnych bez zwrotu należności za pobyt.
 • Po opuszczeniu pokoju gościnnego , Gość jest obowiązany do pozostawienia kluczy , które otrzymał , w Recepcji Pokoi Gościnnych. Klient pokoju gościnnego ponosi  koszty związane z utratą lub uszkodzeniem kluczy z własnej winy /koszt wymiany zamka/.
 • Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego- Odpowiedzialność , prawo zastawu i przedawnienie roszczeń dotyczących hoteli i podobnych zakładów. Pieniądze , papiery wartościowe , cenne przedmioty i kosztowności wnoszone do pokoi , Gość może oddać na przechowanie ,          w przeciwnym wypadku właściciel pokoi gościnnych nie ponosi za nie odpowiedzialności. Świadczenie tej usługi jest bezpłatne.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres w Karcie Meldunkowej .W przypadku nie otrzymania takiej decyzji przedmioty te przechowane zostaną przez jeden miesiąc , a następnie zniszczone.
 • Właściciel pokoi gościnnych nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy pozostawione w pojeździe. Gość przyjmuje do wiadomości , że znajdujący się na terenie obiektu parking jest parkingiem niestrzeżonym. Parking dla naszych Gości jest bezpłatny.

 

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać urządzeń gazowych oraz elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoi gościnnych. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów komórkowych i zasilaczy do komputerów osobistych.
 • Ze względu na komfort Państwa i naszych obecnych i przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia . Palenie jest dozwolone na balkonach i na zewnątrz budynku.
 • Właściciel pokoi gościnnych może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin , wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo na osobie Gości , pracowników pokoi gościnnych albo innych osób przebywających w obiekcie lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 • Regulamin pokoi gościnnych i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej restauracjarzym.com , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.
 • Wniesienie opłaty za usługę/w tym zaliczki/ jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 maja 2012r

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

 

 

 

Copyrights 2024 F.H.U. Kryslex. Wszelkie prawa zastrzeżone